Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của thân cây Đinh lăng răng (Polyscias guilfoylei cv. quinquefolia)/ Nguyễn Mạnh Tuyển, Lê Hương Giang, Đinh Thị Vân.

Lượt tải về: 5

Nguyễn Mạnh Tuyển*, Lê Hương Giang, Đinh Thị Vân
Trường Đại học Dược Hà Nội
*Tác giả liên hệ: tuyen.dhct.hup@gmail.com
(Ngày gửi đăng: 15/5/2019 – Ngày duyệt đăng:30/10/2019)

SUMMARY
The plant in Vietnamese vernacular name of 'Đinh lăng răng', collected at Tien Hai district, Thai Binh province, were studied on taxonomic morphology, microscopic anatomy and thereby identified as Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey cv. quinquefolia. Three compounds were isolated from the stems of Polyscias guilfoylei, their structures were determined as chlorogenic acid (1), rosmarinic acid (2) and isorhamnetin-3-o-beta-glucopyranoside (3). Therefore, this research aims to identify this species in nature, extract and isolate the chemical substances in the plant for application in research and usage, and offer helpful ground for quality standardization.

Từ khóa: Polyscias guilfoylei, đặc điểm thực vật, thành phần hoá học, thân, đinh lăng răng.

Điền thông tin để tải bản đầy đủ