Tổng hợp và thử tác dụng gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất thế trên N mới của 2-(2′-amino)phenyl-6-(benzylamino)quinazolin-4(3H)-on

Lượt tải về: 2

Nguyễn Thị Lai1, , Nguyễn Kim Anh1,  Xa Thị Phương Thảo1, Hoàng Thu Trang1, Đinh Thị Thanh Hải1, Lê Nguyễn Thành2 , Văn Thị Mỹ Huệ1*

  1Trường Đại học Dược Hà Nội

2Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*Tác giả liên hệ: huevtm@hup.edu.vn

 SUMMARY

            Aiming at discovery of new anticancer agents, novel 6-benzylamino-2 -(2'-(N-substituted)phenyl)quinazolin-4(3H)-one derivatives were synthesized. The target compounds (4a-d) were achieved via cyclization of 2-amino-5-benzylaminobenzamide and corresponding 2-N-substituted-benzaldehydes. Cytotoxic evaluation of synthesized compounds was carried out using MTT assay against KB and Hep-G2 cancer cell lines. As expected, all the tested compounds showed potential cytotoxicity activities. Especially, compound 4c exhibited the best activity with IC50 of 0.580.39 mM, 2-3 folds stronger than ellipticine.

Từ khóa: 6-benzylamino-2-arylquinazolin-4-on, độc tính tế bào, tế bào ung thư.

Điền thông tin để tải bản đầy đủ: