Các hợp chất phenolic từ lá Trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis)

Lượt tải về:

Phạm Thị Thúy1, Nguyễn Đức Tùng2, Nguyễn Thế Hùng2,3, Nguyễn Hoàng Tuấn2, Đỗ Thị Hà1*

1 Viện Dược liệu

 2Trường Đại học Dược Hà Nội

3Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật-Bộ KHCN

*Tác giả liên hệ: hado.nimms@gmail.com

Summary

Five phenolic compounds (15) were isolated from the leafves of Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann, collected in Cuc Phuong National Park using chromatographic methods. Their structures were identified as keampferol (1), methyl gallate (2), gallic acid (3), astragalin (4), and vanillin (5) by analyses of physicochemical and spectroscopic data. This is the first report on the presence of all compounds in Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann.

Từ khóa: Camellia cucphuongensis, Trà hoa vàng Cúc phương, Lá, Hợp chất phenolic

Điền thông tin để tải bản đầy đủ: